معنی و ترجمه کلمه duplicate به فارسی duplicate یعنی چه

duplicate


دو نسخه اى کردن ،مخزن دوتايى ،نسخه دوم ،دو برابر المثنى ،تکثير کردن نسخه ها،دو نسخه اى ،تکرارى ،تکثيرکردن ،المثنى نوشتن يا برداشتن ،دو نسخه کردن
علوم مهندسى : کپى کردن
کامپيوتر : تکثير کردن
قانون ـ فقه : المثنى
علو م نظامى : نسخه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها