معنی و ترجمه کلمه effective به فارسی effective یعنی چه

effective


سرباز اماده به خدمت ،مفيد،کارگر،کارى ،عامل موثر،قابل اجرا
عمران : موثر
قانون ـ فقه : موثر
روانشناسى : اثر بخش
علوم هوايى : موثر
علوم نظامى : قابل اجرا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها