معنی و ترجمه کلمه frequency به فارسی frequency یعنی چه

frequency


تعداد پريودها،پريوديسيته وفور،تواتر،کثرت وقوع ،زمان تناوب زمان تکرار،فراوانى( درامار)،بسامد،تکرار،فرکانس ،تناوب ،فراوانى
علوم مهندسى : تردد
کامپيوتر : فرکانس
الکترونيک : بسامد
عمران : فراوانى
معمارى : فراوانى
شيمى : فراوانى
روانشناسى : فراوانى
زيست شناسى : فراوانى
نجوم : فرکانس
بازرگانى : فراوانى
ورزش : بسامد
علوم هوايى : فرکانس
علوم نظامى : تناوب عمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها