معنی و ترجمه کلمه gallop به فارسی gallop یعنی چه

gallop


تاخت کردن ،تاخت ،چهار نعل ،چهارنعل رفتن ،تازيدن
ورزش : چهارنعل
علوم نظامى : چهار نعل رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها