معنی و ترجمه کلمه grid bias به فارسی grid bias یعنی چه

grid bias


پلاريزاسيون شبکه ،پتانسيل شبکه ولتاژ شبکه
علوم مهندسى : ولتاژ پلاريزاسيون شبکه باياس شبکه
الکترونيک : ولت شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها