معنی و ترجمه کلمه invalid به فارسی invalid یعنی چه

invalid


کان لم يکن ، : )adj.& n.(بى اعتبار،پوچ ،نامعتبر، )invalidate( : )vi.& vt.(ناتوان کردن ،عليل کردن ،باطل کردن
قانون ـ فقه : باطل ،فاسد
روانشناسى : عليل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها