معنی و ترجمه کلمه item به فارسی item یعنی چه

item


يک فقره ،قلم جنس ،رقم جنس ،جنس وسيله ،پرسش( در ازمونها)،فقره ،(در جمع )اقلام ،رقم ،تکه ،قطعه خبرى ،بخش
کامپيوتر : فقره
عمران : فقره
قانون ـ فقه : بابت
روانشناسى : ماده
بازرگانى : يک قلم ،جزء
علو م نظامى : اقلام امادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها