معنی و ترجمه کلمه random به فارسی random یعنی چه

random


بى نظم ،بى مقصدى ،بى منظورى ،پيشامد اتفاقى همينطورى ،الله بختکى ،اتفاقى الکى ،بى ترتيب ،نامنظم ،بى هدف تصادفى ،کتره اى ،تصادف( نا)،عدد شانسى ،اتفاقى ،مسير ناگهانى ،خط سير اتقافى ،فکر تصادفى ،غيرعمدى ،بختانه
علوم مهندسى : حرکت نامنظم الکترون ها در داخل يک نيمه هادى
عمران : اتفاقى
معمارى : پيشامد
شيمى : تصادفى
روانشناسى : تصادفى
بازرگانى : تصادفى ،شانسى
علوم هوايى : تصادفى
علوم نظامى : راندوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها