معنی و ترجمه کلمه setting به فارسی setting یعنی چه

setting


کلاف ،خودگيرى ،گيرش ،صحنه پردازى ،اهنگ ،مقام ،جاى نگين ،قرارگاه ،کار گذارى ،وضع ظاهر،محيط،زمينه ،نشاندن
علوم مهندسى : نصب
الکترونيک : شدت مجاز
معمارى : صحنه واقعه
روانشناسى : زمينه
ورزش : افزودن به وق ت بازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها