معنی و ترجمه کلمه فرضى به انگلیسی فرضى یعنی چه

فرضى

assumptive
hypothetical
obligatory
presumptive
suppisitive
supposed
supposition
suppositious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها