معنی و ترجمه کلمه hand and glove به فارسی hand and glove یعنی چه

hand and glove


)hand in glove(خيلى صميمى ،خيلى نزديک ،دوست يک دل ويکزبان ،دوست همراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها