معنی و ترجمه کلمه calibrate به فارسی calibrate یعنی چه

calibrate


کاليبره کردن ،قطر داخلى چيزى را اندازه گرفتن ،تحت قاعده واصول معينى دراوردن ،واسنجيدن ،مدرج کردن
علوم مهندسى : تنظيم کردن
الکترونيک : درجه بندى
معمارى : انگ کردن
شيمى : مدرج کردن
علوم نظامى : تنظيم کر دن بى سيم يا وسيله ديگر خصلت يابى کردن ،تنظيم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها