معنی و ترجمه کلمه fault به فارسی fault یعنی چه

fault


خطاى پا در سرويس ،خطاى سرويس اسکواش ،گير،کاستى ،گناه ،عيب ،نقص ،خطا،اشتباه ،شکست زمين ،چينه ،گسله ،تقصير کردن ،مقصر دانستن
علوم مهندسى : اشتباه
کامپيوتر : تقصير
الکترونيک : خرابى
عمران : گسل
معمارى : گسله
قانون ـ فقه : خطا
روانشناسى : اشتباه
ورزش : خطاى پرش اسبدوانى
علوم نظامى : اشتباه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها