معنی و ترجمه کلمه lot number به فارسی lot number یعنی چه

lot number


علوم نظامى : شماره نوبه مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها