معنی و ترجمه کلمه offer به فارسی offer یعنی چه

offer


ايجاب ،اظهار يا ابراز کردن ،عرضه کردن ،پيشنهاد( در مناقصه و مزايده)،تقديم داشتن ،پيشکش کردن ،عرضه ،پيشنهاد کردن ،پيشنهاد،تقديم ،پيشکش ،ارائه
عمران : پيشنهاد
معمارى : عرضه
قانون ـ فقه : ايجاب ،بدست اوردن
بازرگانى : پيشنهاد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها