معنی و ترجمه کلمه recommend به فارسی recommend یعنی چه

recommend


پيشنهاد کردن ،سفارش کردن توصيه کردن ،توصيه شدن ،معرفى کردن
بازرگانى : توصيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها