معنی و ترجمه کلمه recommendation به فارسی recommendation یعنی چه

recommendation


توصيه ،نامه پيشنهاد،نظريه
قانون ـ فقه : پيشنهاد
بازرگانى : پيشنهاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها