معنی و ترجمه کلمه آسیاب کردن به انگلیسی آسیاب کردن یعنی چه

آسیاب کردن

grind
grit
mill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها