معنی و ترجمه کلمه فشار به انگلیسی فشار یعنی چه

فشار

brunt
constraint
constriction
distraint
fantod
growing pains
hustle
impact
load
oppression
press
pressing
pressure
squeeze
strain
stress
tension
thrust
zip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها