معنی و ترجمه کلمه فیوز مخصوص انفجار مرمى از مسافت دور به انگلیسی فیوز مخصوص انفجار مرمى از مسافت دور یعنی چه

فیوز مخصوص انفجار مرمى از مسافت دور

proximity fuze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها