معنی و ترجمه کلمه چیز تقلیدى به انگلیسی چیز تقلیدى یعنی چه

چیز تقلیدى

imitation

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها