معنی و ترجمه کلمه supplement به فارسی supplement یعنی چه

supplement


تکميلى ،متمم ،الحاق ،زاويه مکمل ،تکميل کردن ،ضميمه شدن به ،پس اورد،هم اورد
علوم مهندسى : تکميل کردن
بازرگانى : مکمل
ورزش : اسب را پس از تاريخ نامويسى وارد مسابقه شرطبندى کردن
علوم نظامى : تکميل کننده اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها