معنی و ترجمه کلمه datum به فارسی datum یعنی چه

datum


يک واحد داده ،پايه ،سطح اب دريا،سطح مبناى ارتفاع در نقشه بردارى سطح مبناى مختصات ،ماخذ،اطلاع ،داده
کامپيوتر : داده
عمران : سطح مقايسه
معمارى : مفروض
شيمى : داده
روانشناسى : داده
بازرگانى : د اده ها
علوم هوايى : مبدا
علوم نظامى : اثر جذر و مد دريا محل زيردريايى در عمق اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها