معنی و ترجمه کلمه exploit به فارسی exploit یعنی چه

exploit


از فرصت استفاده کردن ،استفاده از موفقيت کردن ، : )n.(رفتار،کردار،عمل ،کاربرجسته ،شاهکار، : )vt.(بکار انداختن ،استخراج کردن ،بهره بردارى کردن از،استثمار کردن
علوم مهندسى : بهره بردارى کردن از
قانون ـ فقه : بهره بردارى کردن از
ع لوم نظامى : بهره کشى کردن اغتنام فرصت کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها