معنی و ترجمه کلمه herring به فارسی herring یعنی چه

herring


(ج.ش ).شاه ماهى)clupea hearengus(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها