معنی و ترجمه کلمه safe به فارسی safe یعنی چه

safe


گاوصندوق ،مطمئن ،ضامن ،ايمن ،سالم ،بى خطر،صحيح ،اطمينان بخش ،صدمه نخورده ،امن ،محفوظ،گاو صندوق
علوم مهندسى : امن
قانون ـ فقه : امن
بازرگانى : مطمئن
علوم هوايى : ايمن
علوم نظامى : به ضامن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها