معنی و ترجمه کلمه فتنه به انگلیسی فتنه یعنی چه

فتنه

devilry
deviltry
insurrection
muitiny
mutiny
riot
sedition

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها