معنی و ترجمه کلمه deployment به فارسی deployment یعنی چه

deployment


ارايشات ،به کار بردن نيرو تفرقه ،موضع ،ارايش قشون ،(نظ ).تفرقه ،گسترش ،قرارگيرى قشون يا نيرو
علوم نظامى : صف ارايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها