معنی و ترجمه کلمه high به فارسی high یعنی چه

high


بزرگ ،سخت ،بالا،فراز،عالى ،جاى مرتفع ،بلند پايه ،متعال ،رشيد،وافر گران ،گزاف ،خشمگينانه ،خشن ،متکبرانه ،تند زياد،باصداى زير،باصداى بلند،بو گرفته ،اندکى فاسد
معمارى : گران
قانون ـ فقه : عظيم
زيست شناسى : واچرخه
ورزش : ضربه نزديک به ميله اول بولينگ
علوم نظامى : زياد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها