معنی و ترجمه کلمه manifest به فارسی manifest یعنی چه

manifest


مانيفيست ،مانيفست ،بارنامه ،فهرست بارها،ليست وسايل ،قطعنامه ،اظهارنامه ،صورت بار،بازنمود کردن ،بارز،اشکار ساختن ،معلوم کردن ،فاش کردن ،اشاره ،خبر،اعلاميه ،بيانيه ،نامه
بازرگانى : اظهار نامه ،فهرست بار کشتى ،ظاهر
علوم هوايى : ليست همه مسافرين و بارها و محموله در يک پرواز
علوم نظامى : ليست مسافرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها