معنی و ترجمه کلمه socket به فارسی socket یعنی چه

socket


ساکت ،کفش کابل ،مفصل ،کام ،مادگى ،بست لوله ،دوراهى لوله ،محل اتصال برق ،پريز برق ،پايه ،فيش برق ،حفره ،خانه ،گوده ،پريز،بوشن ،جاى شمع( درشمعدان)،کاسه چشم ،در حدقه ياسرپيچ قرار دادن
علوم مهندسى : موف
الکترونيک : پريز
معمارى : بندگاه
علوم نظامى : محل اتصال کابل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها