معنی و ترجمه کلمه tensile strength به فارسی tensile strength یعنی چه

tensile strength


مقاومت کششى ،توان کششى
علوم مهندسى : مقاومت کششى
عمران : مقاومت کششى
معمارى : تاب کششى
شيمى : استحکام کششى
علوم هوايى : استحکام کششى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها