معنی و ترجمه کلمه ثروت به انگلیسی ثروت یعنی چه

ثروت

Gold
fortune
mammon
money
moneybags
possession
riches
treasure
warison
weal
wealth
worth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها