معنی و ترجمه کلمه guidance به فارسی guidance یعنی چه

guidance


راهنماى طرح ريزى ،دستورالعمل راهنما،هدايت کردن ،سيستم هدايت هدايت ،راهنمايى ،هدايت ،راهنما،رهبرى ،رهنمود
روانشناسى : راهنمايى
علوم هوايى : هدايت
علوم نظامى : هدايت کردن وسيله يا هواپيما منطقه پوشش سيستم هدايت هواپيما منط قه زير پوشش سيستم هدايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها