معنی و ترجمه کلمه status به فارسی status یعنی چه

status


پايگاه ،وضع ،وضعيت ،حالت ،حال ،پايه ،مقام ،شان
کامپيوتر : وضعيت
قانون ـ فقه : وضع اجتماعى يا قانونى
روانشناسى : وضع
بازرگانى : پايگاه
علوم نظامى : حالت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها