معنی و ترجمه کلمه temporary به فارسی temporary یعنی چه

temporary


زودگذر،موقت ،موقتى ،انى ،زود گذر،سپنج ،سپنجى
عمران : موقتى
معمارى : موقتى
قانون ـ فقه : موقت
روانشناسى : موقتى
بازرگانى : زودگذر
علوم نظامى : انى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها