معنی و ترجمه کلمه pharmaceutic به فارسی pharmaceutic یعنی چه

pharmaceutic


)pharmaceutical(دارويى ،وابسته به داروسازى ،دارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها