طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تبرزین زدن به انگلیسی با تبرزین زدن یعنی چه

با تبرزین زدن

poleax
poleaxe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها