معنی و ترجمه کلمه auto به فارسی auto یعنی چه

auto


)auto- pref.(پيونديست بمعنى ' خود 'و ' وابسته بخود 'و ' خودکار : )n.(.'خودرو،ماشين سوارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها