معنی و ترجمه کلمه feasibility study به فارسی feasibility study یعنی چه

feasibility study


مطالعه قابليت اجراى کار،امکان سنجى
کامپيوتر : مطالعه امکان سنجى
بازرگانى : مطالعه امکانپذيرى
علوم نظامى : بررسى امکان اجراى کار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها