معنی و ترجمه کلمه exclusive or به فارسی exclusive or یعنی چه

exclusive or


ياى انحصارى
کامپيوتر : اپراتور بولى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها