معنی و ترجمه کلمه alignment به فارسی alignment یعنی چه

alignment


مسير در سطح ،تطبيق دادن ،هم محور کردن ،مسير جاده ، )=alinement(صف بندى ،تنظيم ،هم ترازى
علوم مهندسى : امتداد
کامپيوتر : تنظيم
عمران : صف بندى
معمارى : مسير
علوم نظامى : تنظيم انطباق

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها