معنی و ترجمه کلمه resolution به فارسی resolution یعنی چه

resolution


دقت ،اراده ،قرار،تحليل ،تجزيه ،حل ،نتيجه ،ثبات قدم ،عزم ،قصد،نيت ،تصميم ،تصويب ،تفکيک پذيرى ،رفع
کامپيوتر : وضوح
الکترونيک : قدرت تشخيص
قانون ـ فقه : راى
شيمى : تفکيک
روانشناسى : حل
علوم هوايى : تجزيه
علوم نظامى : قدرت تفکيک اجزا يا درشت نمايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها