معنی و ترجمه کلمه dutch به فارسی dutch یعنی چه

dutch


: )adj.& n.(هلندى ،زبان هلندى ، : )adv.& vt.& vi.(هرکس بخرج خود،دانگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها