معنی و ترجمه کلمه painter به فارسی painter یعنی چه

painter


رنگ کار،نگارگر،نقاش ،پيکرنگار
علوم مهندسى : پيکرنگار
معمارى : رنگ ساز
ورزش : طناب کوتاه وصل به قايق براى بستن به ساحل
علوم نظامى : طناب سينه قايق
علوم دريايى : طناب قايق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها