معنی و ترجمه کلمه pants به فارسی pants یعنی چه

pants


زير شلوارى ،(ز.ع ).تنکه)tonokeh(
علوم هوايى : پوشش ايروديناميکى ثابت روى چرخهاى ارابه فرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها