معنی و ترجمه کلمه substitute به فارسی substitute یعنی چه

substitute


حيلوله ،على البدل ،بازيگر ذخيره ،قائم مقام ،جايگزين کردن ،عوض ،جانشين کردن ،تعويض کردن ،جابجاکردن ،بدل
علوم مهندسى : جانشين
قانون ـ فقه : قائم مقام
روانشناسى : جانشين
ورزش : تعويض بازيگر
علوم نظامى : جانشين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها