معنی و ترجمه کلمه set up به فارسی set up یعنی چه

set up


تنظيم کردن ،دائر کردن ،ساختن ،تاسيس کردن ،جلو برترى حريف را گرفتن ،پاس به يار ازادتر،مستقرشده ،برپاکردن ،مستقرکردن ،اماده بکار،استقرار،حاضر به جنگ کردن توپ ،اماده تيراندازى کردن ،ترتيب ،وضع بدن ،نصب کردن ،واگذاشتن ،برپا کردن ،برپايى ،مقدمه چينى
کامپيوتر : برقرار کردن
قانون ـ فقه : اقامه يا طرح کردن توليد کردن
ورزش : توپى که به اسانى برگردانده شود
علوم نظامى : مغرور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده