معنی و ترجمه کلمه get round the law به فارسی get round the law یعنی چه

get round the law


با کلاه شرعى از اجراى قانون طفره رفتن
قانون ـ فقه : با کلاه شرعى از اجراى قانون طفره رفتن کلاه شرعى سر چيزى گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها