معنی و ترجمه کلمه homoscedasticity به فارسی homoscedasticity یعنی چه

homoscedasticity


واريانس همسانى( دراقتصاد سنجى)
روانشناسى : همگنى پراکنش
بازرگانى : واريانس همسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها